spss

پژوهشکده مجازی آمار - ساخت جدول توافقی در  spss
در برخی پژوهش ها داده های متغیرهای گروه بندی کننده ( اسمی و کیفی )  به صورت جدول توافقی ارائه می شوند و لازم است قبل از هرگونه تحلیل در نرم... ادامه مقاله
از فرمان Explore برای توصیف متغیرها برحسب دسته بندی یا متغیر دسته بندی کننده استفاده می شود . به عنوان مثال در یک پژوهش قصد داریم متغیرهای دموگرافیک... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کدگذاری مجدد داده ها  Recode Variables -spss
گاهی ضرورت ایجاب می کند داده های یک فایل را برحسب متغیر خاصی به چند رده یا گروه تقسیم کنیم و یا داده های برخی متغیرها را به چند دسته هم اندازه... ادامه مقاله
در یک فایل داده هر سطر از داده ها یک مورد ( case  ) نامیده می شود . گاهی لازم است از بین کل موردها موردهای خاصی را جدا کنیم و آن موردهای خاص را... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون علامت در اس پی اس اس   sign Test Spss
هدف آزمون علامت:  مقایسه میانه یک نمونه غیرنرمال با میانه جامعه پیش نیاز  آزمون : غیرنرمال بودن نمونه فرض های آزمون :... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - سری زمانی spss - تبدیلات سری زمانی و نمودار دنباله ای
پیش از مدل بندی یک سری زمانی ممکن است نیاز باشد تبدیلاتی روی سری زمانی اعمال شود و در نوسانات سری زمانی تعادل ایجاد کنیم . در صورتیکه مقادیر مشاهده... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ساخت سری زمانی در spss
همانطور که در مقاله سری زمانی – بخش اول گفته شد ، مشاهدات یک سری زمانی وابسته به زمان هستند . گفتیم که یک سری زمانی را به صورت x1 , x2 , ….. , xn... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - سری زمانی چیست؟
سری زمانی چیست ؟ به مجموعه داده‌ها یا مشاهدات در طول زمان یا در یک بازه زمانی مشخص سری زمانی می‌گوییم . مجموعه داده های زیر مثال هایی از سری... ادامه مقاله
آزمون استقلال کای دو در اس پی اس اس  chi-square spss
آزمون کای دو(chi-square) – آزمون استقلال spss آزمون استقلال کای دو که گاهی خی دو هم نامیده می شود جهت تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی یا اسمی به... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - پایایی و روایی با استفاده از آلفای کرونباخ spss
بررسی روایی و پایایی با استفاده از الفای کرونباخ در spss داده های جمع آوری شده و نتیجه یک پژوهش به شرطی معتبرند که ابزار جمع آوری داده های موردنظر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کروسکال والیس Kruskal Wallis H spss
کروسکال والیس  ( Kruskal Wallis ) گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کیفی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) غیرنرمال را داریم . به عنوان... ادامه مقاله
آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه )    Two Way Anova Spss
آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه )    Two Way Anova  in Spss گاهی نیاز داریم اثر دو عامل ( دو فاکتور ) را روی یک... ادامه مقاله

صفحه‌ها