آمار استنباطی

پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی اسپیرمن در spps
ضریب همبستگی اسپیرمن (  spearman) در spss ضریب همبستگی اسپیرمن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون من - ویتنی
آزمون من ویتنی  یکی از آزمون های ناپارامتری و برای مقایسه وضعیت دو گروه مستقل است . زمانی که بخواهیم داده های کیفی ترتیبی دو نمونه مستقل از هم... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون فریدمن
آزمون فریدمن چیست؟  آزمون فریدمن از دسته آزمون های ناپارامتری و معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری درون گروهی است و از این آزمون برای... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی چندگانه  muitiple linear regression
در رگرسیون خطی ساده متغیر وابسته را y و متغیرهای مستقل را  …,X2,X1 می نامیم در اینصورت معادله خط رگرسیون چنین خواهد بود :  ... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون ترتیبی  ordinal regression
هدف : بررسی اثر متغیر ( های ) مستقل عددی با رده بندی بر متغیر وابسته ترتیبی چند مقداری شرح : در بررسی رگرسیونی گاهی متغیر پاسخ ( متغیر وابسته ) از... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز داده های گمشده Missing Value Analysis…
گاهی در پژوهش ها و در مرحله جمع آوری اطلاعات پیش می آید که مثلا پاسخ دهندگان به پرسشنامه به یک یا چند سوال پاسخ نداده باشند و یا در مرحله ورود دیتا... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - نمودار کنترلی  c , u در  Spss
همانطور که قبلا در مقاله آموزشی نمودار کنترلی  X-Bar , R , S  گفتیم ، نمودارهای کنترلی جهت تشخیص کنترل کیفیت به کار می روند . به عنوان مثال... ادامه مقاله
نمودارهای کنترلی همانطور که از نامشان پیداست جهت تشخیص کنترل کیفیت به کار می روند . به عنوان مثال قطعات تولید شده در یک شرکت را درنظر بگیرید . فرض... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - نمودار سطح Area spss
رسم نمودار سطح (Area) یکی از نمودارهای استاندارد است که مانند نمودارهای ستونی و خطی جهت نمایش فراوانی هریک از مقادیر یک متغیر به کار می رود . این... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون من ویتنی در مینی تب  Man whithney in minitab
آزمون من - ویتنی در مینی تب Minitab فرض کنید می خواهیم دو روش آموزشی سنتی و جدید را مقایسه کنیم ، N  دانش آموز را به صورت تصادفی انتخاب... ادامه مقاله
آزمون کولموگروف اسمیرونوف R
آزمون کولموگروف – اسمیرونوف در R آزمون کلموگروف - اسمیرنوف بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر استوار است... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم stata
هدف از اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  : آزمون t دو نمونه مستقل از هم  برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین دو نمونه مستقل از هم که... ادامه مقاله

صفحه‌ها