آمار توصیفی spss

آمار توصیفی- بخش اول ( آماره های توصیفی ) decriptive statistics in spss

پژوهشکده مجازی آمار - آماره های توصیفی

محاسبه آماره های توصیفی

فرض کنید می خواهیم در مورد ویژگی های توصیف کننده یک گروه ( جامعه نمونه ) اطلاعات کسب کنیم برای این منظور از آماره های توصیفی که در واقع توصیف کننده یک جامعه هستند استفاده می کنیم . هنر آمار توصیفی خلاصه سازی و سهولت در ارایه گزارش جامع به صورت خلاصه و قابل درک می باشد . مثلا فرض کنید

آمار توصیفی و فراوانی descriptive statistics & frequency - spss

پژوهشکده مجازی آمار - آمار توصیفی و فراوانی descriptive statistics & frequency

فرض کنید داده های مربوط به تعداد فرزندان 50 خانواده در یک شهر را در اختیار داریم و می خواهیم برای این داده ها جدول فراوانی و معیارهای مرکزی و پراکندگی را بیابیم و نیز نمودارهای میله ای و دایره ای را نیز نمایش دهیم :

1 0 4 6 3 2 0 1 1 4 3 2 5 0 0 2 1 1 2 0 0 0 4 2 5 0 1 1 2 0 1 2 1 3 0 2 1 2 5 6 2 1 0 1 1 5 4 3 0 1

ابتدا داده ها را در صفحه Data View وارد می کنیم : 

 

پژوهشکده مجازی آمار - آمار توصیفی و فراوانی