نمونه

در یک فایل داده هر سطر از داده ها یک مورد ( case  ) نامیده می شود . گاهی لازم است از بین کل موردها موردهای خاصی را جدا کنیم و آن موردهای خاص را... ادامه مقاله
آزمون کولموگروف اسمیرونوف R
آزمون کولموگروف – اسمیرونوف در R آزمون کلموگروف - اسمیرنوف بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر استوار است... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تصادفی بودن  Run test
آزمون تصادفی بودن  در صورتی می توان نتایج به دست آمده از یک نمونه را به جامعه نسبت داد که نمونه مورد نظر نمونه کاملاً تصادفی باشد . فرض کنید... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی تاو کندال  C
ضریب همبستگی تاو کندال c زوج های معکوس و هماهنگ  نمونه را شناسایی کرده و برحسب این زوج های معکوس و هماهنگ طبق رابطه زیر محاسبه می شود... ادامه مقاله