میانه

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون علامت در اس پی اس اس   sign Test Spss
هدف آزمون علامت:  مقایسه میانه یک نمونه غیرنرمال با میانه جامعه پیش نیاز  آزمون : غیرنرمال بودن نمونه فرض های آزمون :... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون علامت در مینی تب  sign Test Minitab  
هدف آزمون علامت مقایسه میانه یک نمونه غیرنرمال با میانه جامعه پیش نیاز  آزمون : غیرنرمال بودن نمونه فرض های آزمون :  ... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون در مینی تب  Wilcoxon Minitab
آزمون ویلکاکسون در مینی تب    minitab    هدف آزمون : مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال شرح آزمون :... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آماره های توصیفی
محاسبه آماره های توصیفی فرض کنید می خواهیم در مورد ویژگی های توصیف کننده یک گروه ( جامعه – نمونه ) اطلاعات کسب کنیم برای این منظور از آماره های... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون من ویتنی در مینی تب  Man whithney in minitab
آزمون من - ویتنی در مینی تب Minitab فرض کنید می خواهیم دو روش آموزشی سنتی و جدید را مقایسه کنیم ، N  دانش آموز را به صورت تصادفی انتخاب... ادامه مقاله