آزمون ناپارامتری

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ناپارامتری فریدمن در مینی تب minitab
 آزمون فریدمن از دسته آزمون های ناپارامتری و معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری درون گروهی است و از این آزمون برای مقایسه میانگین رتبه ها... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون در مینی تب  Wilcoxon Minitab
آزمون ویلکاکسون در مینی تب    minitab    هدف آزمون : مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال شرح آزمون :... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون من ویتنی در مینی تب  Man whithney in minitab
آزمون من - ویتنی در مینی تب Minitab فرض کنید می خواهیم دو روش آموزشی سنتی و جدید را مقایسه کنیم ، N  دانش آموز را به صورت تصادفی انتخاب... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون دو جمله ای
آزمون دو جمله ای یا آزمون نسبت یک نمونه ای آزمونی جهت تطابق توزیع برای داده های اسمی می باشد .البته برای هر متغیری که تنها شامل دو مقدار باشد می توان... ادامه مقاله