پایایی و روایی با استفاده از آلفای کرونباخ spss

پژوهشکده مجازی آمار - پایایی و روایی با استفاده از آلفای کرونباخ spss

بررسی روایی و پایایی با استفاده از الفای کرونباخ در spss

داده های جمع آوری شده و نتیجه یک پژوهش به شرطی معتبرند که ابزار جمع آوری داده های موردنظر از اعتبار ( روایی ) و پایایی ( قابل تکرار بودن ) برخوردار باشند . اما روایی و پایایی چیست ؟جهت روشن شدن اهمیت موضوع به شرح کوتاهی از روایی و پایایی می پردازیم :

روایی (Validity ) : روش یا ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده مورد استفاده تا چه حد توانایی درست اندازه گیری کردن خصوصیت موردنظر را دارد ؟ آیا دقیقا خصوصیت مدنظر ما سنجیده می شود ؟

پایایی (Reliability) : پایایی دقت سنجش را مد نظر قرار می دهد و به این موضوع می پردازد که ابزار اندازه گیری مورد نظر در صورت تکرار شدن تا چه حد منجر به نتایج یکسان می شود . در واقع به این سوال پاسخ می دهد که آیا پرسشنامه یا بازار اندازه گیری مورد نظر در موراد پژوهشی مشابه هم می توانند مفید واقع شوند یا خیر ؟

از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که استفاده از یک ابزار اندازه گیری جهت یک پژوهش زمانی تایید می شود که ان پرسشنامه ( ابزار جمع آوری داده و اطلاعات ) از روایی و پایایی مناسب برخوردار باشد . اما چگونه می توان پایایی را تشخیص داد؟ جهت تشخیص پایایی از شاخصی بنام "ضریب پایایی " استفاده می شود . که این ضریب مقداریست بین 0 و 1 ، که هرچه این مقدار به عدد 1 نزدیکتر باشد مطلوبتر است . چندین روش مختلف برای محاسبه پایایی وجود دارد :

روش بازآزمایی ، روش تصنیف ، روش کودر- ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ .

در این مقاله به شرح روش آلفای کرونباخ که از دیگر روش ها مرسوم تر است  می پردازیم

آلفای کرونباخ در spss

روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی یک آزمون یا یک پرسشنامه با تاکید بر همبستگی درونی عمل می کند و نه تنها برای بررسی پایایی پرسشنامه های دارای گزینه های دو ارزشی بلکه برای پرسشنامه های طیف لیکرتی نیز مناسب است . از طرفی با استفاده از روش آلفای کرونباخ می توان پایایی کل سوالات یا مقیاس های یک پرسشنامه و یا پایایی سوالات و مقیاس های انتخابی خاصی را بررسی کرد . مقدار قابل قبول برای آلفای کرونباخ مقداری بین 0.6 تا 0.8 می باشد . مقدار آلفای کمتر از 0.6 به معنای عدم روایی و پایایی آزمون یا پرسشنامه مورد نظر است و آفافی بالاتر از 0.8 به معنای روایی و پایایی بالا و مناسب ابزار اندازه گیری ( پرسشنامه یا آزمون ) مورد نظر است .

با یک مثال شیوه محاسبه ی آلفای کرونباخ با استفاده از Spss  را شرح می دهیم :

فرض کنید داده های مربوط به یک پژوهش را دراختیار داریم و می خواهیم پایایی آن را بررسی کنیم . برای این منظور و محاسبه آلفای کرونباخ فایل داده advert از مجموعه فایل داده های Spss  را باز می کنیم :

این مجموعه داده شامل داده های هزینه تبلیغات و فروش است . در این فایل داده می خواهیم آلفای کرونباخ را محاسبه کنیم . برای محاسبه الفای کرونباخ مسیر زیر را طی کنید :

Analyze / Reliability Analysis…

پژوهشکده مجازی آمار - پایایی و روایی آلفای کرونباخ spss

 

پژوهشکده مجازی امار - پایایی و روایی با محاسبه آلفای کرونباخ spss

در کادر محاوره باز شده متغیرهای مورد نظر را به کادر Items  بفرستید و از کادر کشویی Model  گزینه Alpha  را انتخاب کنید تا پایایی متغیرهای مورد نظر با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شود . سپس Ok  را کلیلک کنید تا آلفای کرونباخ محاسبه شده و در خروجی نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - پایایی و روایی خروجی آلفای کرونباخ spss

مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده براب با 0.95 است که نشان دهنده پایایی بسیار خوب ابزار گردآوری داده مورد استفاده می باشد .

 

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/102

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه ای spss ، one sample t-test
هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای : آزمون t تک نمونه ای برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  با میانگین جامعه (µ) که دارای توزیع نرمال است به کار می رود . هدف از اجرای این آزمون... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم spss
آزمون تی دو نمومه مستقل از هم  در اس پی اس اس  Two Independent Sample T-Test In Spss گاهی دو نمونه از داده های کمی و مستقل از هم داریم که قصد داریم میانگین این دو نمونه مستقل از هم را با... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه ANOVA
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در  spss  گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آمار توصیفی و فراوانی descriptive statistics & frequency
فرض کنید داده های مربوط به تعداد فرزندان 50 خانواده در یک شهر را در اختیار داریم و می خواهیم برای این داده ها جدول فراوانی و معیارهای مرکزی و پراکندگی را بیابیم و نیز نمودارهای میله ای و دایره ای را... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - سطح معنی داری
لهمن( آماردان معروف آمریکایی ) این مقدار را (( احتمال معنی داری )) می نامد و اینطور بیان می کند هرچه مقدار معنی داری کمتر باشد رد کردن فرض صفر محتمل تر است . از سوی دیگر در تایید یا رد یک فرضیه با... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی کرامر و فی
همبستگی چیست؟ رابطه بین دو متغیر در علم آمار را همبستگی می گویند . در کل می توان همبستگی را شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر تعریف کرد علاوه بر شدت همبستگی جهت همبستگی نیز گاهی مورد نیاز پژوهشگران... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب توافقی c
از دیگر معیارهای سنجش همبستگی بین دو متغیر ضریب توافقی C است و زمانی به کار می رود که مقیاس دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری رتبه ای باشد . ضریب توافقی C با فرمول زیر محاسبه می شود : در... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی لاندا
کاربرد این ضریب همبستگی برای زمانی است که دو متغیر اسمی باشند یا یکی اسمی و دیگری رتبه‌ای باشد . ضریب همبستگی لاندا می تواند تصویری روشن از رابطه بین دو متغیر را به ما نشان دهد .   ضریب... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون دو جمله ای
آزمون دو جمله ای یا آزمون نسبت یک نمونه ای آزمونی جهت تطابق توزیع برای داده های اسمی می باشد .البته برای هر متغیری که تنها شامل دو مقدار باشد می توان این آزمون را در Spss اجرا کرد آزمون دو جمله ای... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی تاو کندال C
ضریب همبستگی تاو کندال c زوج های معکوس و هماهنگ  نمونه را شناسایی کرده و برحسب این زوج های معکوس و هماهنگ طبق رابطه زیر محاسبه می شود     که در آن  تعداد زوج های... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - گشودن فایل های اکسل excel در spss
شیوه گشودن فایل های Excel  در Spss گاهی پیش می آید که داده های مربوط  به یک پژوهش ، یک نمونه و یا یک پرسشنامه در برنامه Microsoft Excel  ذخیره شده باشند و بخواهیم این داده ها را جهت... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تصادفی بودن Run test
آزمون تصادفی بودن  در صورتی می توان نتایج به دست آمده از یک نمونه را به جامعه نسبت داد که نمونه مورد نظر نمونه کاملاً تصادفی باشد . فرض کنید یک تاس را به دفعات پرتاب کنیم و هر بار عدد ظاهر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسن ضریب همبستگی پیرسن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی را بدانیم از ضریب همبستگی پیرسن... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون لجستیک spss
رگرسیون لجستیک فرض کنید می خواهیم شانس رخ دادن یک برآمد را براساس مقادیر مجموعه ای از متغیرهای پیش گویی کننده پیش بینی کنیم ، در این حالت رگرسیون لجستیک به کار می رود . فرض کنید  x1 , x2 ,... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آماره های توصیفی
محاسبه آماره های توصیفی فرض کنید می خواهیم در مورد ویژگی های توصیف کننده یک گروه ( جامعه – نمونه ) اطلاعات کسب کنیم برای این منظور از آماره های توصیفی که در واقع توصیف کننده یک جامعه هستند استفاده... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون فریدمن
آزمون فریدمن چیست؟  آزمون فریدمن از دسته آزمون های ناپارامتری و معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری درون گروهی است و از این آزمون برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین  K گروه یا... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون من - ویتنی
آزمون من ویتنی  یکی از آزمون های ناپارامتری و برای مقایسه وضعیت دو گروه مستقل است . زمانی که بخواهیم داده های کیفی ترتیبی دو نمونه مستقل از هم را با هم مقایسه کنیم آزمون من ویتنی را اجرا می‌کنیم... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کلموگروف اسمیرونوف در spss
آزمون کلموگروف اسمیرونوف (K-S) آزمونی جهت تطابق توزیع برای داده های کمی است . زمانی که نمونه‌ای از اندازه های کمی داریم و می‌خواهیم تعیین کنیم که آیا این نمونه از جامعه‌ای با توزیعی خاص مثلاً نرمال... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی اسپیرمن در spps
ضریب همبستگی اسپیرمن (  spearman) در spss ضریب همبستگی اسپیرمن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر رتبه ای... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - تولید داده های تصادفی در spss
تولید داده های تصادفی در  spss می دانیم که در صورتی می توان نتایج به دست آمده از یک نمونه را به جامعه نسبت داد که نمونه مورد نظر نمونه کاملاً تصادفی باشد یعنی تمام اعضای نمونه از روی شانس و... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - نمودار q - q
تشخیص تابع توزیع با استفاده از نمودار Q-Q قبلا در مقاله آزمون کولموگروف – اسمیرونوف در مورد  تشخیص تبعیت  داده ها ( متغیرها ) از یک توزیع خاص مثلا نرمال (توزیع نمایی ، توزیع پواسن و... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون اس پی اس اس wilcoxon spss
آزمون ویلکاکسون هدف آزمون : مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال شرح آزمون : گاهی دو پارامتر کیفی یا دو نمونه وابسته غیرنرمال داریم و قصد مقایسه میانگین های این دو با هم را... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - Spss Paired samples Ttest آزمون تی زوجی در اس پی اس اس
آزمون t  زوجی با استفاده از نرم افزار spss هدف از اجرای آزمون تی زوجی : آزمون t زوجی برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  در دو حالت قبل و بعد از یک آزمایش که دارای توزیع... ادامه مقاله
آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه )  Two Way Anova Spss
آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه )    Two Way Anova  in Spss گاهی نیاز داریم اثر دو عامل ( دو فاکتور ) را روی یک متغیر وابسته تعیین کرده و اندازه بگیریم . از آنجایی... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کروسکال والیس Kruskal Wallis H spss
کروسکال والیس  ( Kruskal Wallis ) گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کیفی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) غیرنرمال را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر رتبه پایان دوره... ادامه مقاله
آزمون استقلال کای دو در اس پی اس اس chi-square spss
آزمون کای دو(chi-square) – آزمون استقلال spss آزمون استقلال کای دو که گاهی خی دو هم نامیده می شود جهت تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی یا اسمی به کار می رود . در آزمون استقلال کای دو باید حداقل یکی... ادامه مقاله
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.