آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه ) Two Way Anova Spss

آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه )  Two Way Anova Spss

آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه )    Two Way Anova  in Spss

گاهی نیاز داریم اثر دو عامل ( دو فاکتور ) را روی یک متغیر وابسته تعیین کرده و اندازه بگیریم . از آنجایی که دو عامل موثر بر متغیر وابسته داریم ، چنین طرحی ، طرح دوعاملی نامیده می شود .

به عنوان مثال فرض کنید چهار نوع واکسن برای بیماری کرونا ساخته شده و به هریک از آنها پنج مقدار گوناگون روغن حاوی مواد معدنی افزوده شده است .این واکسن ها به منظور افزایش پادتن در بدن و مقاوم سازی بدن در مقابل ویروس کووید-19 ساخته شده اند . می خواهیم واکسن کرونای ساخته شده را بیازماییم  . به هر واکسن  مقدار مشخصی از روغن معدنی را افزوده و روی سه موش آزمایش شده است . نتایج در جدول زیر آمده است :

واکسن

مقدار روغن

1

2

3

4

5

A

4

5

4

2

4

4

7

8

3

3

8

6

3

3

6

B

3

5

4

4

5

3

5

3

6

4

2

3

8

4

3

C

6

5

4

5

4

4

3

5

6

7

5

3

6

4

4

D

3

2

4

2

5

6

4

6

3

3

2

3

5

4

3

 

می خواهیم بدانیم آیا اثر هریک از عامل ها معنی دار است یا خیر ؟

قبل از اجرای آنالیز واریانس دوعاملی فاکتورها را به صورت زیر تعریف می کنیم :

در این طرح عامل ها یا فاکتورهای موثر بر میزان پادتن تولید شده در خون موش ها ، واکسن و روغن هستند . فاکتور واکسن در چهار سطح و فاکتور روغن در 5 سطح در نظر گرفته شده اند و در مجموع 20 نوع ترکیل واکسن و روغن به دست آمده است و هر ترکیب روی سه موش آزمایش شده است . اثر iامین سطح عامل واکسن را  می نامیم و اثر j امین سطح عامل روغن را   می نامیم و اثر متقابل iامین سطح عامل واکسن و j امین سطح عامل روغن را   می نامیم بنابراین مدل ریاضی طرح دو عاملی به صورت زیر است :

 

             i=1,2,…,r        j=1,2,…,c      k=1,2,…,n

 

در این مدل   ، مقدار متغیر وابسته و  ، مقدار مانده یا خطاست .

اجرای آنالیز واریانس دو طرفه در spss

در آنالیز واریانس دو عاملی برای بررسی معنی داری هریک از عامل ها فرضیه ها به صورت زیر هستند :

الف - بررسی معنی داری عامل واکسن :

 

ب بررسی معنی داری عامل روغن

 • برای آنالیز واریانس دو عاملی ابتدا در صفحه Data View تمام داده های مربوط به پادتن در یک ستون وارد می کنیم و نام آن را  Antibody  می گذاریم
 • در ستون دوم متناظر با هر عددی که در ستون  Antibody  وارد کرده ایم کد واکسن مورد نظر را وارد می کنیم و نام این ستون را  vccine می گذاریم .
 • در ستون سوم متناظر با هر عدد که در ستون  Antibody  وارد کرده ایم کد روغن مورد استفاده را وارد می کنیم و نام این ستون را  oil می گذاریم .

به تصویر ورود دیتا در پنجره Variable View دقت کنید ، شیوه ورود داده در این تصویر به خوبی نمایان است :

 

پژوهشکده مجازی آمار - ورود داد در آمنالیز واریانس دوطرفه ( دوراهه ) spss

پس از ورود داده ها جهت اجرای آنالیز واریانس دو عاملی مسیر زیر را دنبال کنید :

Analize/General Linear Model / Univariate…

پژوهشکده مجازی آمار - مسیر اجرای انالیز واریانس دو طرفه spss

پس از اجرای دستور فوق در کادر محاوره باز شده متغیر پادتن  را به کادر Dependent Variable  و متغیرهای واکسن و روغن را به کادر Fixed Factor منتقل کنید .

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره انالیز واریانس دو راهه ( آنالیز واریانس دو طرفه ) spss

سپس Ok را کلیک کنید تا خروجی آزمون نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی امار - جدول منبع تغییرات خروجی آنالیز واریانس دو طرفه ( انالیز واریانس دو عاملی ) spss

در این جدول منبع تغییرات برای هریک از عامل ها شامل اثر متقابل عامل ها ، خطا و ... ، مقادیر  SS ها و MSها و درجات ازادی محاسبه و نمایش داده شده اند .

 

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آنالیز واریانس دو عاملی ( آنالیز واریانس دو طرفه ) spss

در جدول  Test Of Between-Subjects Effects نتایج آنالیز واریانس دوعاملی محاسبه و نمایش داد شده اند . با توجه به سطح معنی داری مربوط به عامل واکسن که برابر با 0.216 و بزرگتر از آلفای 0.05 است فرض یکسان بودن سطوح مختلف واکسن  ) پذیرفته می شود . همچنین با توجه به مقدار سطح معنی داری مربوط به عامل روغن که برابر با 0.585 و بزرگتر از آلفای 0.05 است فرض یکسان بودن سطوح مختلف روغن )نیز پذیرفته می شود و با توجه به مقدار سطح معنی داری اثر متقابل واکسن و روغن که برابر با 0.631 و بزرگتر از آلفای 0.05 است فرض برابری سطوح مختلف اثر متقابل واکسن روغن نیز پذیرفته می شود و به بیان دیگر می توان گفت عامل های واکسن ، روغن و عامل متقابل واکسن روغن تاثیر معنی داری روی پادتن تولید شده نداشته اند .

 

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/99

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه ای spss ، one sample t-test
هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای : آزمون t تک نمونه ای برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  با میانگین جامعه (µ) که دارای توزیع نرمال است به کار می رود . هدف از اجرای این آزمون... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم spss
آزمون تی دو نمومه مستقل از هم  در اس پی اس اس  Two Independent Sample T-Test In Spss گاهی دو نمونه از داده های کمی و مستقل از هم داریم که قصد داریم میانگین این دو نمونه مستقل از هم را با... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه ANOVA
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در  spss  گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آمار توصیفی و فراوانی descriptive statistics & frequency
فرض کنید داده های مربوط به تعداد فرزندان 50 خانواده در یک شهر را در اختیار داریم و می خواهیم برای این داده ها جدول فراوانی و معیارهای مرکزی و پراکندگی را بیابیم و نیز نمودارهای میله ای و دایره ای را... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - سطح معنی داری
لهمن( آماردان معروف آمریکایی ) این مقدار را (( احتمال معنی داری )) می نامد و اینطور بیان می کند هرچه مقدار معنی داری کمتر باشد رد کردن فرض صفر محتمل تر است . از سوی دیگر در تایید یا رد یک فرضیه با... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی کرامر و فی
همبستگی چیست؟ رابطه بین دو متغیر در علم آمار را همبستگی می گویند . در کل می توان همبستگی را شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر تعریف کرد علاوه بر شدت همبستگی جهت همبستگی نیز گاهی مورد نیاز پژوهشگران... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب توافقی c
از دیگر معیارهای سنجش همبستگی بین دو متغیر ضریب توافقی C است و زمانی به کار می رود که مقیاس دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری رتبه ای باشد . ضریب توافقی C با فرمول زیر محاسبه می شود : در... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی لاندا
کاربرد این ضریب همبستگی برای زمانی است که دو متغیر اسمی باشند یا یکی اسمی و دیگری رتبه‌ای باشد . ضریب همبستگی لاندا می تواند تصویری روشن از رابطه بین دو متغیر را به ما نشان دهد .   ضریب... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون دو جمله ای
آزمون دو جمله ای یا آزمون نسبت یک نمونه ای آزمونی جهت تطابق توزیع برای داده های اسمی می باشد .البته برای هر متغیری که تنها شامل دو مقدار باشد می توان این آزمون را در Spss اجرا کرد آزمون دو جمله ای... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی تاو کندال C
ضریب همبستگی تاو کندال c زوج های معکوس و هماهنگ  نمونه را شناسایی کرده و برحسب این زوج های معکوس و هماهنگ طبق رابطه زیر محاسبه می شود     که در آن  تعداد زوج های... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - گشودن فایل های اکسل excel در spss
شیوه گشودن فایل های Excel  در Spss گاهی پیش می آید که داده های مربوط  به یک پژوهش ، یک نمونه و یا یک پرسشنامه در برنامه Microsoft Excel  ذخیره شده باشند و بخواهیم این داده ها را جهت... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تصادفی بودن Run test
آزمون تصادفی بودن  در صورتی می توان نتایج به دست آمده از یک نمونه را به جامعه نسبت داد که نمونه مورد نظر نمونه کاملاً تصادفی باشد . فرض کنید یک تاس را به دفعات پرتاب کنیم و هر بار عدد ظاهر... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسن ضریب همبستگی پیرسن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر کمی را بدانیم از ضریب همبستگی پیرسن... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون لجستیک spss
رگرسیون لجستیک فرض کنید می خواهیم شانس رخ دادن یک برآمد را براساس مقادیر مجموعه ای از متغیرهای پیش گویی کننده پیش بینی کنیم ، در این حالت رگرسیون لجستیک به کار می رود . فرض کنید  x1 , x2 ,... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آماره های توصیفی
محاسبه آماره های توصیفی فرض کنید می خواهیم در مورد ویژگی های توصیف کننده یک گروه ( جامعه – نمونه ) اطلاعات کسب کنیم برای این منظور از آماره های توصیفی که در واقع توصیف کننده یک جامعه هستند استفاده... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون فریدمن
آزمون فریدمن چیست؟  آزمون فریدمن از دسته آزمون های ناپارامتری و معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری درون گروهی است و از این آزمون برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین  K گروه یا... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون من - ویتنی
آزمون من ویتنی  یکی از آزمون های ناپارامتری و برای مقایسه وضعیت دو گروه مستقل است . زمانی که بخواهیم داده های کیفی ترتیبی دو نمونه مستقل از هم را با هم مقایسه کنیم آزمون من ویتنی را اجرا می‌کنیم... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کلموگروف اسمیرونوف در spss
آزمون کلموگروف اسمیرونوف (K-S) آزمونی جهت تطابق توزیع برای داده های کمی است . زمانی که نمونه‌ای از اندازه های کمی داریم و می‌خواهیم تعیین کنیم که آیا این نمونه از جامعه‌ای با توزیعی خاص مثلاً نرمال... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی اسپیرمن در spps
ضریب همبستگی اسپیرمن (  spearman) در spss ضریب همبستگی اسپیرمن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر رتبه ای... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - تولید داده های تصادفی در spss
تولید داده های تصادفی در  spss می دانیم که در صورتی می توان نتایج به دست آمده از یک نمونه را به جامعه نسبت داد که نمونه مورد نظر نمونه کاملاً تصادفی باشد یعنی تمام اعضای نمونه از روی شانس و... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - نمودار q - q
تشخیص تابع توزیع با استفاده از نمودار Q-Q قبلا در مقاله آزمون کولموگروف – اسمیرونوف در مورد  تشخیص تبعیت  داده ها ( متغیرها ) از یک توزیع خاص مثلا نرمال (توزیع نمایی ، توزیع پواسن و... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون اس پی اس اس wilcoxon spss
آزمون ویلکاکسون هدف آزمون : مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال شرح آزمون : گاهی دو پارامتر کیفی یا دو نمونه وابسته غیرنرمال داریم و قصد مقایسه میانگین های این دو با هم را... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - Spss Paired samples Ttest آزمون تی زوجی در اس پی اس اس
آزمون t  زوجی با استفاده از نرم افزار spss هدف از اجرای آزمون تی زوجی : آزمون t زوجی برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  در دو حالت قبل و بعد از یک آزمایش که دارای توزیع... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کروسکال والیس Kruskal Wallis H spss
کروسکال والیس  ( Kruskal Wallis ) گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کیفی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) غیرنرمال را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر رتبه پایان دوره... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - پایایی و روایی با استفاده از آلفای کرونباخ spss
بررسی روایی و پایایی با استفاده از الفای کرونباخ در spss داده های جمع آوری شده و نتیجه یک پژوهش به شرطی معتبرند که ابزار جمع آوری داده های موردنظر از اعتبار ( روایی ) و پایایی ( قابل تکرار بودن )... ادامه مقاله
آزمون استقلال کای دو در اس پی اس اس chi-square spss
آزمون کای دو(chi-square) – آزمون استقلال spss آزمون استقلال کای دو که گاهی خی دو هم نامیده می شود جهت تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی یا اسمی به کار می رود . در آزمون استقلال کای دو باید حداقل یکی... ادامه مقاله
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.