آزمون ناپارامتری فریدمن در مینی تب minitab

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ناپارامتری فریدمن در مینی تب minitab

 آزمون فریدمن از دسته آزمون های ناپارامتری و معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری درون گروهی است و از این آزمون برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین  K گروه یا متغیر مستقل استفاده می شود .

فرض کنید می خواهیم از یک نمونه شامل n نفر در مورد سختی مشاغل نظرخواهی کنیم یعنی از آنها بخواهیم که به سختی هر یک از مشاغل امتیاز بدهند سپس میانگین امتیازات سختی کارها را با هم مقایسه و بررسی کنیم و اگر اختلاف امتیازات سختی کارها معنی دار است  ، کدام کار بیشترین امتیاز و کدام کار کمترین امتیاز را کسب کرده است .  در چنین حالتی ما با K متغیر روبرو هستیم که این متغیرها از نظر آماری به یکدیگر وابسته هستند چراکه مقادیری هستند که توسط هر نمونه تکرار می شوند .

آنالیز واریانس با اندازه های تکراری درون گروهی با آزمون فریدمن  متفاوت است زیرا در آنالیز واریانس ما از هر نمونه یک متغیر را به صورت تکراری در حالات مختلف اندازه میگیریم برای مثال از هر نفر یا نمونه در سه موقعیت زمانی صبح ناشتا ، ظهر و عصر میزان قند خون را اندازه گیری می کنیم . در صورتی که در آزمون فریدمن هر یک از نمونه ها امتیازی را به چند گروه فرد یا ... اختصاص می‌دهند . در هر دوی این آزمون‌ها نمونه‌ها به متغیرها مقدار می‌دهند اما تفاوت آنها در این است که در آنالیز واریانس در یک نمونه اندازه ها تکراری هستند  ولی در آزمون فریدمن اندازه ها امتیازاتی هستند که توسط یک نمونه داده شده اند .  در آزمون فریدمن فرض صفر بیان کننده یکسان بودن میانگین رتبه ها در بین گروه هاست و ردشدن فرض صفر به این معناست که در بین گروه ها اختلاف معنی داری وجود دارد ( حداقل بین دو گروه اختلاف معنی دار وجود دارد ).

با یک مثال ( مثالی که در مقاله آموزشی آزمون فریدمن در spss ارایه شد را به خاطر بیاورید )  نحوه انجام آزمون فریدمن در نرم افزار Minitab را شرح می دهیم :

فرض کنید از 20 نفر در مورد سختی کار ۴ گروه از اقشار جامعه شامل مدرس ، مهندس ، پلیس و پرستار نظرخواهی کرده و از آنها خواسته‌ایم به سختی کار هر یک از این ۴ گروه امتیازی بین ۱ الی ۵ بدهند . داده های این پژوهش به صورت زیر در اختیار است . می‌خواهیم بیازماییم آیا دیدگاه مردم نسبت به سختی کار این ۴ شغل در جامعه یکسان است ؟

شماره نمونه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مدرس

3

4

2

3

5

2

4

5

3

2

3

5

4

4

3

2

3

2

4

3

مهندس

2

2

3

4

3

2

4

2

5

3

1

2

2

2

3

4

2

2

2

1

پلیس

5

3

5

4

4

4

4

5

5

3

5

4

2

3

5

3

5

3

2

5

پرستار

5

3

4

2

3

3

3

5

4

3

4

4

4

2

3

2

2

2

2

5

 

ابتدا داده ها را مطابق تصویر زیر در Worksheet  وارد می کنیم :

پژوهشکده مجازی آمار - ورود داده آزمون فریدمن minitab

برای اجرای آزمون فریدمن در نرم افزار Minitab  مسیر زیر را دنبال می کنیم :

Stat / Nonparametrics / Friedman…

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون فریدمن در مینی تب minitab

پس از طی مسیر بالا ، کادر محاوره آزمون فریدمن به صورت زیر باز می شود :

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره آزمون فریدمن در مینی تب minitab

 • در کادر محاوره آزمون score  را به کادر  Response  منتقل کنید .
 • متغیر person را به کادر  Treatment  منتقل کنید .
 • متغیر  shoghl  را کادر  Blocks منتقل کنید .

سپس Ok    را کلیک کنید تا خروجی آزمون فریدمن توسط مینی تب محاسبه و نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون فریدمن در مینی تب minitab

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/146

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم minitab
آزمون t  دو نمونه مستقل از هم در  Minitab برای مقایسه میانگین  دو نمونه از داده های کمی و مستقل از هم از آزمون t  دو نمونه مستقل از هم  استفاده می کنیم . به عنوان مثال یک... ادامه مقاله
آزمون تی زوجی مینی تب minitab
آزمون تی زوجی Two Related Samples اگر بخواهیم هر عضو نمونه را در دو حالت بیازماییم ( اندازه دو صفت در هر فرد نمونه را بدست آوریم ) ، می گوییم یک نمونه زوجی ( جفت ) داریم . داده های این آزمون... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تصادفی در مینی تب run test minitab
آزمون تصادفی بودن در مینی تب Minitab  در صورتی می توان نتایج به دست آمده از یک نمونه را به جامعه نسبت داد که نمونه مورد نظر نمونه کاملاً تصادفی باشد . فرض کنید یک تاس را به دفعات پرتاب کنیم و... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون من ویتنی در مینی تب Man whithney in minitab
آزمون من - ویتنی در مینی تب Minitab فرض کنید می خواهیم دو روش آموزشی سنتی و جدید را مقایسه کنیم ، N  دانش آموز را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنیم  و باز هم به طور تصادفی این  N... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه ای minitab
آزمون تی تک نمونه ای در  Minitab هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای : آزمون t تک نمونه ای ( one sample t -test ) برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  با میانگین جامعه (µ) که... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه minitab
آنالیز واریانس یک طرفه  ( One Way ANOVA ) پیش فرض های لازم در آنالیز واریانس : 1-نمونه های مورد بررسی باید نمونه های تصادفی مستقل از هم باشند . 2- صفت مورد بررسی در هریک از جامعه ها... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون در مینی تب Wilcoxon Minitab
آزمون ویلکاکسون در مینی تب    minitab    هدف آزمون : مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال شرح آزمون : گاهی دو پارامتر کیفی یا دو نمونه وابسته غیرنرمال... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - پایایی و روایی با استفاده از آلفای کرونباخ مینی تب Minitab
بررسی روایی و پایایی با استفاده از الفای کرونباخ در Minitab داده ای جمع آوری شده و نتیجه یک پژوهش به شرطی معتبرند ابزار جمع آوری داده های موردنظر از اعتبار ( روایی ) و پایایی ( قابل تکرار بودن )... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی ساده در مینی تب Linear Regression Minitab
رگرسیون  Regression معنی لغوی رگرسیون برگشت پذیری می باشد و کاربرد رگرسیون یافتن رابطه معنی دار بین دو متغیر که یکی مستقل و دیگری وابسته است ، می باشد . معادله ای که بتوان با  استفاده از... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مینی تب pearson correlation cofficient minitab
ضریب همبستگی پیرسن مینی تب در مینی تب Minitab ضریب همبستگی پیرسن ( pearson correlation )، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آماری - کروسکال والیس ( Kruskal Wallis ) Minitab
گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کیفی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) غیرنرمال را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر نمره پایان دوره کارورزی مهارت آموزان فنی و حرفه ای را در... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - تولید داده های تصادفی در  Minitab
می دانیم که در صورتی می توان نتایج به دست آمده از یک نمونه را به جامعه نسبت داد که نمونه مورد نظر نمونه کاملاً تصادفی باشد یعنی تمام اعضای نمونه از روی شانس و تصادف انتخاب شده باشند ، بنابراین اصل... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون علامت در مینی تب  sign Test Minitab  
هدف آزمون علامت مقایسه میانه یک نمونه غیرنرمال با میانه جامعه پیش نیاز  آزمون : غیرنرمال بودن نمونه فرض های آزمون :   که در آن  m  معرف میانه نمونه و m0... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون کولموگروف اسمیرونوف K- S minitab
هدف از اجرای آزمون : بررسی پیروی داده ها ( نمونه یا جامعه مورد نظر ) از توزیع نرمال  شرح آزمون : آزمون کلموگروف - اسمیرنوف بر اختلاف بین فراوانی تجمعی نسبی مشاهدات با مقدار مورد... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون استقلال کای دو chi - square test minitab
آزمون استقلال کای دو که گاهی خی دو هم نامیده می شود جهت تعیین رابطه بین متغیرهای کیفی یا اسمی به کار می رود . در آزمون استقلال کای دو باید حداقل یکی از دو متغیر کیفی بوده و متغیر دیگر می تواند کمی... ادامه مقاله
1
2
3
4
5
6
7
8

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.