آزمون تی دو نمونه مستقل از هم two sample t - test - stata

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی دو نمونه مستقل از هم stata

هدف از اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  :

آزمون t دو نمونه مستقل از هم  برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین دو نمونه مستقل از هم که دارای توزیع نرمال هستند به کار می رود . هدف از اجرای این آزمون مقایسه دو نمونه مستقل از هم می باشد .

پیش نیازهای آزمون تی تک نمونه ای :

 • داده های عددی باشند .
 • داد ه ها ( نمونه ها یا جامعه هایمورد نظر ) از توزیع نرمال پیروی کنند .
 • واریانس نمونه ها ( جامعه ها ) ممکن است باهم برابر باشند و ممکن است باهم برابر نباشند .

فرض ها و آماره ی آزمون :

فرضیه آزمون در تی دو نمونه مستقل از هم  به صورت زیر مطرح می شود :

آماره آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  به صورت زیر می باشد :

شیوه ی اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  در نرم افزار Stata

مثال آزمون t  دو نمونه مستقل از هم با استفاده از نرم افزار spss  را به یاد آورید در این مقاله می خواهیم آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  را با استفاده از نرم افزار Stata  شرح دهیم : ( فرض می کنیم داده ها نرمال هستند ، برای بررسی نرمالیتی مقاله آموزشی آزمون کولموگروف اسمیرونوف را مطالعه فرمایید . )

معدل دختران : 19.25-17-16-15.5-14.5-10-18-17-18.5-18.75-19.5-20-17.5-17.25-16.75-15.5-14.25-13.75-15.5-11.5-13.5-12-19.25-19-20-16-15.75-18.5-17-19-

معدل پسران : 18-17.5-16.5-14.75-13.50-19.25-18.75-11.5-14.75-19-18.75-18-16.50-15.25-18-17-16.5-14.25-13.5-11.25-10-10.50-11.25-16.50-17.50-14-13-19-20-16.25

نرم افزار Stata آزمون فرض را در هر سه حالت که در زیر آمده است بررسی می کند :

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ابتدا در Stata  با استفاده از مسیر زیر پنجره  Data Editor  را برای ورود داده ها باز می کنیم :

پژوهشکده مجازی آمار - باز کردن پنجره دیتا ادیتور آزمون تی دو نمونه مستقل از هم stata

در پنجره  Data Editorدر اولیل سلول بالاترین سطر سمت چپ پنجره دابل کلیک کنید تا کادر Gnerate – Creat  a new variable  باز شود ، در این کادر می توانیم نام متغیر ، نوع داده ها و ... را انتخاب کرد و در واقع متغیرها را تعریف کرد .

 دو ستون می بایست ایجاد کنیم یک ستون برای ورود داده های مربوط به معدل که نام متغیر را data  می گذاریم  و یک ستون برای گروه بندی داده ها که نام آن را group  می گذاریم . در ستون group  مقابل داده های مربوط به معدل دختران کد 1 و مقابل داده های مربوط به معدل پسران کد 2 می نویسیم و بدین ترتیب گروه دختران و پسران را برای نرم افزار استاتا مشخص می کنیم .

در کادر کشویی Variable Type  با توجه به اینکه داده ها از نوع عددی هستند گزینه  int  را انتخاب کنید .

گزینه Fill with Missing data را تیک بزنید .

سپس Ok  را کلیک کنید . حال مشاهده می کنید که در پنجره   Data Editor دو ستون بنام های  data  و group   ساخته شده اند  و درکادر سمت راست پنجره  Data Editorدر کادر Variables  مشخصات داده ها نیز نمایش داده شده است . اکنون داده های مربوط به معدل دختران و پسران و کد گروه ها را وارد کنید :

پژوهشکده مجازی آمار - تعریف و ورود داده ها در آزمون تی دو نمونه مستقل از هم stata

برای اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در نرم افزار Stata  مسیر زیر را دنبال کنید :

 Statictics / Summaries , tables and tests / Clasical tests of hypotheses / t test ( mean – compartion test )

پژوهشکده مجازی آمار - مسیر اجرای آزمون تی دو نمونه مستقل از هم استاتا stata

پس از اجرای مسیر فوق کادر محاوره آزمون تی به صورت زیر باز می شود :

 

پژوهشکده مجازی آمار - کادر محاوره آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در استاتا stata

در این کادردر تب main  اقدامات زیر را انجام می دهیم :

 • در کادر t test  گزینه  two sample using groups  را تیک بزنید .
 •  در کادر two sample using groups  از کشوی  variable name متغیر data   و در کادر group variable name  متغیر  groupرا انتخاب کنید .
 • در کادر Confidence level  عدد 95 را وارد کنید تا بازه اطمینان 95 درصدی برای میانگین محاسبه شود و آزمون در سطح آلفای 5 درصد انجام شود . درصورتیکه تمایل دارید بازه اطمینان 99 درصدی محاسبه کنید و آزمون در سطح آلفای 1 درصد انجام شود در این کادر عدد 99 را وارد کنید .
 • با توجه به اینکه نمی دانیم واریانس دو گروه باهم برابر است یا خیر آزمون تی دو نمونه مستقل از هم را در هر دو حالت فرض برابری واریانس ها و فرض عدم برابرای واریانس ها انجام می دهیم .
 • درصورتیکه گزینه های unequal variances  و  welch’s approximation را تیک بزنید آزمون تی دو نمونه مستقل از هم با فرض نابرابری واریانس های دو گروه و محاسبه آماره تی ولچ انجام می شود و در صورتیکه این دو گزینه را تیک نزنید آزمون با فرض برابری واریانس های دو گروه انجام می شود . ما آزمون تی را در هر دو حالت انجام داده ایم .

پس از طی مراحل ذکر شده  Ok  را کلیک کنید تا خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم  در پنجره اصلی Stata نمایش داده شود :

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در حالت برابری واریانس ها در استاتا stata

در جدول two sample Ttest with equal variance  تعداد مشاهدات ، میانگین ، انحراف استاندارد از میانیگن ، انحراف معیار و بازه اطمینان 95 درصدی برای میانگین مشاهدات دو گروه دختران و پسران  محاسبه و نمایش داده شده اند . مقدار اماره t  آزمون برابر با 1.3846 و درجه آزادی ان برابر با 58 می باشد . همانطور که در جدول خروجی مشاده می کنید بازه اطمینان شامل مقدار اختلاف میانگین های دو گروه می شود بنابراین دلیل کافی برای رد فرض صفر نداریم و می پذیریم میانگین معدل دختران و پسران اختلاف معناداری باهم ندارند و نمی توان گفت یک گروه از گروه دیگر درسخوان تر هستند .

پژوهشکده مجازی آمار - خروجی آزمون تی دو نمونه مستقل از هم در حالت نابرابری واریانس ها در استاتا stata

در جدول two sample Ttest with unequal variance  تعداد مشاهدات ، میانگین ، انحراف استاندارد از میانیگن ، انحراف معیار و بازه اطمینان 95 درصدی برای میانگین مشاهدات دو گروه دختران و پسران  محاسبه و نمایش داده شده اند . مقدار اماره t  ولچ آزمون برابر با 1.3846 و درجه آزادی ان برابر با 52.062 می باشد . همانطور که در جدول خروجی مشاده می کنید بازه اطمینان شامل مقدار اختلاف میانگین های دو گروه می شود بنابراین دلیل کافی برای رد فرض صفر نداریم و می پذیریم میانگین معدل دختران و پسران اختلاف معناداری باهم ندارند و نمی توان گفت یک گروه از گروه دیگر درسخوان تر هستند .

لینک کوتاه شده محتوی: https://digitdata.ir/node/88

مقالات مرتبط

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی تک نمونه one sample t - test stata
هدف از اجرای آزمون تی تک نمونه ای : آزمون t تک نمونه ای برای آزمودن فرضیه ی برابری میانگین یک نمونه ()  با میانگین جامعه (µ) که دارای توزیع نرمال است به کار می رود . هدف از اجرای این آزمون... ادامه مقاله
بررسی نرمالیتی استاتا Normality stata
در این پنجره در تب  main  : نام  score  را برای داده ها انتخاب می کنیم  در از کادر کشویی variable type  گزینه int را انتخاب می کنیم . سپس  ok  ... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آزمون تی زوجی در استاتا paired t test stata
شرح آزمون : اگر بخواهیم هر عضو نمونه را در دو حالت بیازماییم ( اندازه دو صفت در هر فرد نمونه را بدست آوریم ) ، می گوییم یک نونه زوجی ( جفت ) داریم . داده های این آزمون دارای دو متغیر هستند که یک... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی امار - بررسی پایایی و روایی به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ cronbach`s alpha stata
بررسی روایی و پایایی با استفاده از الفای کرونباخ در Stata قبلا در مقاله آموزش بررسی پایایی و روایی در  Spss شرح دادایم که داده های جمع آوری شده و نتیجه یک پژوهش به شرطی معتبرند ابزار جمع آوری... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - آنالیز واریانس یک راهه در استاتا - one way anova stata
آنالیز واریانس یک طرفه ( One Way ANOVA ) در  Stata گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کمی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر نمرات... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی ساده در استاتا Linear Regression in Stata
رگرسیون  Regression .معنی لغوی رگرسیون برگشت پذیری می باشد و کاربرد رگرسیون یافتن رابطه معنی دار بین دو متغیر که یکی مستقل و دیگری وابسته است ، می باشد .معادله ای که بتوان با  استفاده از... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - ضریب همبستگی اسپیرمن (  spearman) در stata
ضریب همبستگی اسپیرمن ، مانند دیگر ضرایب همبستگی میزان ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد . هنگامی که می خواهیم میزان ارتباط خطی دو متغیر رتبه ای  را بدانیم از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می... ادامه مقاله
پژوهشکده مجازی آمار - کروسکال والیس  ( Kruskal Wallis ) در Stata
گاهی قصد مقایسه میانگین های یک صفت کیفی در چندین جامعه ( بیش از دو جامعه ) غیرنرمال را داریم . به عنوان مثال می خواهیم تاثیر مهارت مربیان بر نمره پایان دوره کارورزی مهارت آموزان فنی و حرفه ای را در... ادامه مقاله
1
2
3
4

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.