پیش بینی

رگرسیون خطی ساده Linear Regresion spss

پژوهشکده مجازی آمار - رگرسیون خطی ساده

معنی لغوی رگرسیون برگشت پذیری می باشد و کاربرد رگرسیون یافتن رابطه معنی دار بین دو متغیر که یکی مستقل و دیگری وابسته است ، می باشد . معادله ای که بتوان با  استفاده از آن مقدار متغیر وابسته را مقدار متغیر(های) مستقل پیش بینی کرد ، معادله ی رگرسیونی نام دارد و خطی که با استفاده از معادله رگرسیونی رسم می شود خط رگرسیونی نامیده می شود .  در واقع با استفاده از خط رگرسیون می توان به ازای مقدار مشخصی از متغیر (های) مستقل ، مقدار متغیر وابسته را پیش بینی کرد . رگرسیون خطی با توجه به تعدا متغیرهای مستقل ، بر دو نوع است : 1) رگرسیون خطی ساده : در این نوع رگرسیون تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته داریم . 2) رگرسیون خطی چندگانه : در این نوع رگرسیون چندین متغیر مستقل و یک متغیر وابسته داریم و در مقاله بعدی به شرح و آموزش رگرسیون خطی چندگانه خواهیم پرداخت .

مقاله آموزشی رگرسیون خطی چندگانه را از اینجا بخوانید .

در این مقاله به بررسی رگرسیون خطی ساده می پردازیم ......

 

سری زمانی

سری زمانی شبیه دنباله ای از اعداد جمع آوری شده در فاصله های زمانی منظم در طول دوره ای از زمان می باشد . پیش بینی سری زمانی درواقع استفاده از یک مدل پیش بینی مقادیر آینده برمبنای مقادیر مشاهده شده در گذشته می باشد . سری زمانی کاربردهای فراوانی در مدیریت ، اقتصاد ، تجارت و ... دارد . به عنوان مثال می توان از سری زمانی در پیش بینی قیمت یک کالا در طول بازه های زمانی مشخص در آینده و یا تخمین میزان فروش یک شرکت یا میزان تولید یک کارخانه و ..... برمبنای داده های گذشته استفاده کرد .