واریانس

آمار توصیفی- بخش اول ( آماره های توصیفی ) decriptive statistics in spss

پژوهشکده مجازی آمار - آماره های توصیفی

محاسبه آماره های توصیفی

فرض کنید می خواهیم در مورد ویژگی های توصیف کننده یک گروه ( جامعه نمونه ) اطلاعات کسب کنیم برای این منظور از آماره های توصیفی که در واقع توصیف کننده یک جامعه هستند استفاده می کنیم . هنر آمار توصیفی خلاصه سازی و سهولت در ارایه گزارش جامع به صورت خلاصه و قابل درک می باشد . مثلا فرض کنید

آنالیز توصیفی داده ها

اولین گام در تحلیل آماری جمع آوری داده ها و اطلاعات می باشد . پس از جمع آوری و دسته بندی داده ها ، آن ها را توسط نمودار ها ، جدول های فراوانی  و معیارهای گرایش به مرکز ( میانگین ، مد و میانه ) و معیارهای پراکندگی شامل دامنه ، واریانس ، انحراف معیار ، چارک ها ، دهک ها و صدک ها تفسیر می کنیم . در تصویر روند آنالیز توصیفی داده ها به صورت خلاصه نمایش داده شده اند .