ناپارامتریک

آزمون ویلکاکسون در مینی تب Wilcoxon Minitab

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون در مینی تب  Wilcoxon Minitab

آزمون ویلکاکسون در مینی تب    minitab   

هدف آزمون :

مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال

شرح آزمون :

گاهی دو پارامتر کیفی یا دو نمونه وابسته غیرنرمال داریم و قصد مقایسه میانگین های این دو با هم را داریم و با توجه به اینکه نمونه ها ( داده ها ) غیرنرمال و کیفی هستند نمی توانیم از آزمون تی وابسته ( تی زوجی ) استفاده کنیم در این مواقع از آزمون  ویلکاکسون ا آزمونی ناپارامتریک و معادل آزمون تی زوجی در حالت پارامتریک می باشد استفاده می کنیم .

 

فرض آزمون :

میانه نمونه در حالت قبل برابر با میانه نمونه در حالت بعد است . و فرض مقابل خلاف این ادعا را دارد  بنابراین فرضیه ها در مینی تب به یکی از سه حالت زیر تعریف می شوند :

                                                            

در نرم افزار مینی تب میانه با  نمایش داده می شود .

آزمون ویلکاکسون - wilcoxon spss

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون ویلکاکسون اس پی اس اس wilcoxon spss

آزمون ویلکاکسون

هدف آزمون :

مقایسه دو نمونه ( دو پارامتر ) وابسته غیرنرمال

شرح آزمون :

گاهی دو پارامتر کیفی یا دو نمونه وابسته غیرنرمال داریم و قصد مقایسه میانگین های این دو با هم را داریم و با توجه به اینکه نمونه ها ( داده ها ) غیرنرمال و کیفی هستند نمی توانیم از آزمون تی وابسته ( تی زوجی ) استفاده کنیم در این مواقع از آزمون  ویلکاکسون ا آزمونی ناپارامتریک و معادلی آزمون تی زوجی در حالت پارامتریک می باشد استفاده می کنیم .

 

فرض آزمون :

میانگین نمونه در حالت قبل برابر با میانگین نمونه در حالت بعد از .... است . و فرض مقابل خلاف این ادعا را دارد  بنابراین فرضیه ها به صورت زیر تعریف می شوند :

 

 

 با یک مثال اجرای آزمون ویلکاکسون در نرم افزار  SPSS را شرح می دهیم :

آزمون دو جمله ای - Binomial Test n spss

پژوهشکده مجازی آمار - آزمون دو جمله ای

آزمون دو جمله ای یا آزمون نسبت یک نمونه ای آزمونی جهت تطابق توزیع برای داده های اسمی می باشد .البته برای هر متغیری که تنها شامل دو مقدار باشد می توان این آزمون را در Spss اجرا کرد آزمون دو جمله ای توزیع یک یا چند متغیر دو حالته را با توزیع دوجمله ای و با یک احتمال مشخص مقایسه می کند و همانطور که می دانیم آزمون دو جمله ای در واقع n n بار تکرار توزیع برنولی است ، اما اگر متغیر بیش از دو حالت دارد باید از آزمون کای دو استفاده کرد .