داده

تشخیص توزیع نرمال با استفاده از نمودار Q - Q در نرم افزار SPSS

پژوهشکده مجازی آمار - نمودار q - q

تشخیص تابع توزیع با استفاده از نمودار Q-Q

قبلا در مقاله آزمون کولموگروف اسمیرونوف در مورد  تشخیص تبعیت  داده ها ( متغیرها ) از یک توزیع خاص مثلا نرمال (توزیع نمایی ، توزیع پواسن و .... ) مفصلا توضیح دادیم که چگونه با با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرونوف می توانیم فرض پیروی داده ها از یک توزیع خاص را بسنجیم . در این مقاله به شما می آموزیم که چگونه با استفاده از نمودار Q-Q توزیع داده های نمونه ای که در اختیار دارید را تشخیص دهید .

آنالیز توصیفی داده ها

اولین گام در تحلیل آماری جمع آوری داده ها و اطلاعات می باشد . پس از جمع آوری و دسته بندی داده ها ، آن ها را توسط نمودار ها ، جدول های فراوانی  و معیارهای گرایش به مرکز ( میانگین ، مد و میانه ) و معیارهای پراکندگی شامل دامنه ، واریانس ، انحراف معیار ، چارک ها ، دهک ها و صدک ها تفسیر می کنیم . در تصویر روند آنالیز توصیفی داده ها به صورت خلاصه نمایش داده شده اند .